Obchodní podmínky

1. Platnost a vymezení základních pojmů

Všeobecné obchodní podmínky platí pro poskytování internetových služeb provozovatelem na jím provozovaných internetových stránkách.

Realitnitrh.cz je internetová stránka, která pod doménou realitnitrh.cz, a všech jejích aliasech, nabízí svým návštěvníkům informace z oblasti realitního trhu, financování, stavby a bydlení, a s tím související služby (dále jen internetová stránka Realitnitrh.cz).

Provozovatelem internetové stránky Realitnitrh.cz je společnost RealitníTrh.cz s.r.o. se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ: 17141125 (dále jen Provozovatel).

Prodej placených služeb na internetové stránce Realitnitrh.cz zajišťuje společnost CZECH NEWS CENTER a.s., se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, IČO: 02346826 (dále jen Prodejce).

Placené služby je souhrn služeb, které provozovatel poskytuje na jím provozovaných internetových stránkách osobám v rámci smluvního stavu, které mohou na základě těchto služeb využívat potenciálu návštěvníků internetové stránky Realitnitrh.cz k prezentaci svého jména a svých nemovitostí či služeb.

Objednatel je fyzická či právnická osoba nebo organizace, která má s provozovatelem nebo prodejcem provozovatele objednanou a uhrazenou objednávku na poskytované internetové služby.

Prodejce je osoba, která na základě smlouvy s provozovatelem zastupuje provozovatele jako zprostředkovatel nebo jedná vlastním jménem jako obchodní zástupce při poskytování internetových služeb provozovatele.

Registrace firmy je úkon, při kterém jsou do Adresáře RK zaneseny údaje o firmě a vytvořena přístupová práva pro import nabídek nemovitostí. Registrací nevzniká registrované firmě právo na placenou inzerci nemovitostí a další placené služby.

Objednatel (Prodejce), který má aktivní realitní software REALMAN svojí registrací výhradně souhlasí s aktivací exportu nabídek nemovitostí na internetovou stránku realitnitrh.cz. Případný nesouhlas může Objednatel projevit prostřednictvím emailu na adresu podpora@realitnitrh.cz nejpozději do 30 min od registrace.

Placená registrace je úkon, na základě kterého vzniká právo objednavatele na aktivní inzerci nemovitostí a využití služeb v rámci internetové stránky Realitnitrh.cz.

Závazná objednávka je úkon objednatele s účinky smlouvy, pokud je provozovatelem podepsána, přijata a plněna.

Placené služby v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jsou poskytovány na základě objednávky či úhrady vystavené zálohové faktury.

Služba vstupuje v platnost následujícího dne od zaplacení dohodnuté částky za službu objednatelem či připsáním na účet provozovatele nebo prodejce. Ukončení služby se řídí datem uvedeným v písemné objednávce či na zálohové faktuře. Datum zahájení služby uvedený na objednávce je v případě dřívějšího či pozdějšího uhrazení pouze orientační.

Server je systém technických a organizačních prostředků poskytovatele, který je připojen na síť Internet.

Síť Internet je prostředí tvořené počítačovou sítí a technickými prostředky poskytovatele a počítačovými sítěmi a prostředky třetích osob.

2. Poskytované internetové služby, ceny za služby, jejich účtování a úhrady

Cena za komerční inzerci (inzeráty = nabídky nemovitostí) je kalkulována podle platného ceníku, který je nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek. Ceny uvedené v ceníku neobsahují DPH, které je účtováno podle platného zákona o dani z přidané hodnoty. Speciální nebo atypické komerční projekty mimo ceníkové podmínky provozovatel realizuje vždy po dohodě a za smluvní cenu.

Na základě objednávky uzavřené mezi provozovatelem a objednatelem je provozovatelem vystavena zálohová faktura s uvedeným termínem spuštění a ukončení placené registrace.

V případě opoždění platby po splatnosti zálohové faktury nevzniká objednateli nárok na posunutí začátku a tudíž i konce služby.

Dnem připsání částky ze zálohové faktury na účet provozovatele vystaví provozovatel fakturu – daňový doklad a spustí objednateli objednanou službu

V případě opoždění spuštění služby provozovatelem bude služba prodloužena o chybějící oprávněné dny.

V případě využívání komunikačních kanálů pro import inzerce z programů třetích stran, které jsou zpoplatněné, bude částka za tuto službu uvedena na faktuře zvlášť.

Provozovatel na základě placené registrace aktivuje administraci objednaných služeb v servisní sekci a objednavatel má právo na vzdálenou uživatelskou podporu.

Provozovatel umožňuje na základě placené registrace automatický import nemovitostí pomocí realitních programů uvedených zde.

Importní programy neuvedené uvedené v tomto seznamu je nutné řešit individuálně a provozovatel je oprávněn účtovat náklady spojené s realizací individuálního importního řešení objednavatele.

Provozovatel zajišťuje elektronické zasílání poptávek a dotazů k nemovitostem do emailové schránky inzerenta dle nastavení v servisní sekci. Za případné nedoručení zprávy způsobené anti-spamovým systémem na straně objednavatele, nenese provozovatel žádnou zodpovědnost.

Cena za reklamu nad rámec komerční inzerce (inzeráty = nabídky nemovitostí), tedy bannerové plochy, PR články apod. se řídí dle aktuálního Ceníku prodejce, který je k dispozici zde. Podmínky této reklamy se řídí VOP prodejce, které naleznete zde.

3. Ochrana dat, zákon č. 101/2000 Sb., nařízení (EU) 2016/679 (dále jen GDPR)

Žadatel o nemovitost (Data subject):

Žadatel o informace (dále jen "Žadatel") je návštěvník serveru, který ve formuláři či jiným způsobem odešle své osobní údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a další) na servery internetové stránky Realitnitrh.cz.

Tyto osobní údaje Žadatele jsou zpracovány a uloženy společností Realman s.r.o. se sídlem Družstevní 421/1, 679 04 Adamov, IČ: 26227461. Tato společnosti je pro účely GDPR (ochrany osobních údajů) vedena jako Správce dat (Data controller).

Souhlas se zpracováním údajů Žadatel poskytuje Správci dat (Provozovatel) na dobu maximálně 10 let s tím, že svůj souhlas může kdykoliv bezplatně odvolat zaslání žádosti na emailovou adresu podpora@realitnitrh.cz

Žadatel poskytuje Správci dat své osobní údaje za účelem předání dat Inzerentovi (Příjemce dat) dané inzerované položky a zpětného kontaktování Inzerentem.

Subjekt, který danou nemovitost inzeruje, je tudíž Příjemce dat a zavazuje se tyto osobní údaje použít a uložit pouze na dobu nezbytně nutnou, a to výhradně ke kontaktování žadatele za účelem předání informace ke konkrétní poptávané nemovitosti, či jiné nemovitosti z jeho nabídky.

Inzerent (Příjemce dat) je povinen po vyzvání Správcem dat (Provozovatel) předané osobní údaje bez prodlevy kompletně a nevratně vymazat.

Inzerent (Příjemce dat) nemá oprávnění předat osobní údaje žadatele o nemovitost třetí osobě či dalšímu Zpracovateli či Příjemci dat bez písemného souhlasu žadatele o nemovitost či Správce dat (Provozovatel). I v tomto případě je pak Příjemce dat povinen zajistit kompletní vymazání předaných osobních údajů žadatele o nemovitost, pokud jej k tomu Správce dat vyzve.

Jestliže vyjádří žadatel o nemovitost také zájem o informace k dalším službám (např. poskytnutí hypotečního či jiného financování) je Správce dat (Provozovatel) oprávněn tyto osobní údaje předat třetímu subjektu za účelem vypracování vyžádané nabídky žadatele o nemovitost.

Inzerent nemovitostí - objednatel služeb:

Objednatel může udělit souhlas se zpracováním osobních i dalších údajů Provozovateli za zde uvedených podmínek a to několika způsoby:

- zaškrtnutím pole ve vstupním či registračním formuláři na internetových stránkách  Provozovatele

- exportem dat ze strany Inzerenta či jím pověřenou osobou směrem k Provozovateli

- zasláním žádosti e-mailem

- podpisem smlouvy či jiného právního dokumentu s uvedením souhlasu

- uhrazením faktury a tím i odsouhlasením Všeobecných obchodních podmínek

Objednatel bere na vědomí, že veškeré jím zadané kontaktní informace ke zveřejnění na internetové stránce Realitnitrh.cz, vkládá za účelem zveřejnění, a tudíž budou prezentovány v neomezené míře všem uživatelům internetu a mohou být poskytnuty třetím osobám.

Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Objednatele (fyzické osoby) či jeho zaměstnanců a spolupracovníků v rozsahu, v jakém je Objednatel zadal při registraci, exportem dat či jiným způsobem. Rozsah zpracovaných osobních údajů je vždy definován příslušným formulářem či specifikací exportu s možností uložení IP adresy. Objednatel bere na vědomí, že k veškerým poskytnutým osobním údajům třetích stran svěřených Objednatelem Provozovateli, má řádně smluvně zajištěny souhlasy se zpracováním ke zveřejnění na serverech Provozovatele, obchodní komunikací ze strany Provozovatele a to v nezbytně nutném rozsahu a účelu.

Osobní údaje Objednatele jsou zpracovávány za účelem plnění smluvních povinností Provozovatele, za účelem vedení databáze vztahu se zákazníky Inzerentů (CRM) a evidence plnění povinností obou smluvních stran či zlepšování kvality služeb Provozovatele. Objednatel souhlasí se zveřejněním svých či svěřených osobních údajů na internetových stránkách Provozovatele či provozovaných Provozovatelem, zejména za účelem veřejného poskytnutí kontaktních informací třetím stranám v rámci nabídky Objednatele či profilu jeho subjektu.

Provozovatel je oprávněn uchovávat osobní údaje Objednatele po dobu trvání registrace účtu či nabídky Objednatele, ať už v placeném či neplaceném režimu, avšak nejdéle po dobu 10 let od posledního přihlášení, kontroly nebo aktualizace údajů Objednatelem či od doby posledního uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů od Objednatele.

Objednatel svůj souhlas může kdykoliv bezplatně odvolat zaslání žádosti na emailovou adresu podpora@realitnitrh.cz

Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené uživateli v důsledku výpadku sítě Internet, opožděného dodání či poškození dat během přenosu. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé přenosem utajovaných dat.

Poskytovatel je oprávněn zasílat informace o svém produktu, jeho vylepšeních, tipů na zvýšení efektivity a obchodních informací, které se týkají využívaného produktu Zadavatelem a to na všechny jím zadané kontaktní údaje.

4. Práva a povinnosti objednatele

Objednavatel se zavazuje dodržovat „pravidla pro inzerci“, která jsou nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek

Objednatel nesmí při využívání služeb zasahovat do počítačového systému provozovatele jinak než přes internetový prohlížeč protokolu HTTP nebo software dodávaným provozovatelem serveru. K připojení k serverům systému se uživatel zavazuje používat pouze takové technické prostředky, které jsou doporučeny provozovatelem systému, dodržovat pokyny provozovatele a v neposlední řadě se nebude pokoušet o neoprávněný (neautorizovaný) vstup či manipulaci s daty na internetové stránce Realitnitrh.cz.

Registrací získané údaje pro nastavení exportního můstku je objednatel povinen uchovávat v tajnosti a nesdělovat je třetím subjektům. V opačném případě je uživatel zodpovědný za zneužití účtu třetí osobou či subjektem, ať již s vědomím objednatele či bez něj. Objednatel se zavazuje informovat provozovatele v případě zjištění každého zneužití nebo podezření ze zneužití svých přístupových práv do systému Realitnitrh.cz.

Zadavatel nese plnou odpovědnost za kvalitu a formální i obsahovou stránku reklamního sdělení umísťovaného na reklamní plochy provozovatele. Zadavatel objednávky dává provozovateli či prodejci současně s dodáním inzertních podkladů souhlas se šířením daného reklamního sdělení prostřednictvím internetových stránek provozovatele či prodejce a dále současně potvrzuje, že je subjektem oprávněným k výkonu veškerých potřebných práv k reklamnímu sdělení, které bude umístěno na některé z internetových stránek provozovatele či prodejce. Zadavatel dále potvrzuje, že je oprávněn vykonávat případná majetková autorská práva k příslušnému reklamnímu sdělení a/nebo k jiným reklamním prvkům a je oprávněn k užití případných ochranných známek nebo jiných prvků, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví v reklamním sdělení obsažených, a potvrzuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí osoby.

Objednatel se zavazuje uvádět u inzerovaných produktů a služeb pouze pravdivé a nijak nezkreslené údaje, a to jak v textové, tak i audiovizuální formě. Dále se objednatel zavazuje nepodmiňovat poskytování podrobnějších informací k inzerovaným produktům a službám zpoplatněnou registrací na webu či na pobočce.

Objednavatel se zavazuje inzerovat pouze takové nemovitosti, u kterých byl majitelem nemovitosti či jeho právním zástupcem k této činnosti pověřen zprostředkovatelskou smlouvou či jiným právním vztahem (např. realitní kancelář) nebo je objednavatel ve smluvním vztahu k této činnosti pověřen příslušným zprostředkovatelem (realitní makléř se smlouvou s realitní kanceláří, reklamní agentura).

Pokud je předmětem sjednané služby zprostředkování přístupu do dalšího počítačového systému (sítě), musí uživatel respektovat podmínky přístupu a ochrany do tohoto systému (sítě).

Osoby či společnosti porušující všeobecné obchodní podmínky se vystavují smluvní pokutě až do výše 100.000,- Kč (slovy: stotisíckorunčeských) za každé jednotlivé porušení. Ustanovení o smluvní pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody.

5. Práva a povinnosti provozovatele

V zájmu provozovatele je dbát na kvalitní, bezchybný a dlouhodobý provoz internetové stránky Realitnitrh.cz a tudíž se zavazuje v maximální možné míře zajistit provoz této sítě. Na hlášení o poruchách od uživatelů je provozovatel povinen reagovat v přiměřeně dlouhé době. Při odstavení internetové stránky Realitnitrh.cz na dobu delší 24 hodin, které bude provozovatel v předstihu plánovat, je povinen informovat objednatele prostřednictvím elektronické pošty.

Pro vkládání inzerce a úpravu prezentace provozovatel zajišťuje provoz exportního programu.

Provozovatel se zavazuje zajišťovat podporu a řešit problémy s užíváním internetové stránky Realintitrh.cz. Komunikační kanály k řešení problémů jsou: elektronická pošta, telefonického poradenství, zveřejnění informace na stránkách provozovatele.

Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení internetové stránky Realitnitrh.cz. Je k prospěchu provozovatele veškeré služby a funkce systému poskytovat objednateli i všem návštěvníkům v maximální možné kvalitě.

Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené u objednatele provozem či poruchou serverů internetové stránky Realitnitrh.cz.

Záznamy, které svým jednáním či formou budou dle mínění provozovatele poškozovat dobré mravy nebo jméno a zájmy provozovatele či jiného subjektu, si vyhrazuje provozovatel systému bez odkladu odstranit.

Provozovatel si vyhrazuje právo libovolně upravovat a vylepšovat internetové stránky Realitnitrh.cz tak, aby nebyla narušena jeho funkčnost.

Souhlasem se zasíláním informací ze strany provozovatele objednateli, uskutečněným písemně v objednávce, je provozovatel oprávněn zasílat své informační materiály elektronickou či klasickou poštou. Odvolání souhlasu objednatelem musí být učiněno s měsíčním předstihem, a to písemnou formou na adresu provozovatele.

Veškeré vložené textové a obrazové informace, vložené objednatelem či prodejcem na internetové stránky Realitnitrh.cz má právo provozovatel používat pro své další propagační aktivity. Objednatel mu úkonem vložení dává souhlas s neomezeným použitím díla pro účely propagace internetové stránky Realitnitrh.cz. Provozovatel je vždy povinen u každého takového díla či informace uveřejnit zdroj dat.

Pro doplnění prezentace objednatele je provozovatel oprávněn využít textové a audiovizuální prvky, které objednatel zveřejnil na svých internetových stránkách či dalších svých propagačních materiálech a použít je na serverech provozovatele.

6. Ostatní ujednání

U služeb, vyžadující ruční vložení či korekturu od provozovatele si provozovatel vyhrazuje lhůtu 14 dnů k provedení potřebných úkonů a vložení na internetové stránky Realitnitrh.cz.

Objednatel odpovídá za obsah a právní přípustnost textových a obrazových předloh vkládaných na stránky provozovatele. Provozovatel není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob. V případě uplatnění nároku třetí strany v souvislosti s uveřejněním prokazatelně nepravdivého či právně nepřípustného inzerátu či grafické informace, objednatel přebírá veškeré a je povinen nahradit provozovateli škody, které mu výše uvedeným jednáním objednatele vzniknou.

Provozovatel má právo nepřijmout objednávku inzerce od objednatele, který je v prodlení za platbu za dříve poskytnutou službu, případně pozastavit plnění až do zaplacení dlužné částky.

Pro případ zásahu vyšší moci je provozovatel zbaven odpovědnosti k plnění závazků a poskytování náhrad za vzniklé škody.

Provozovatel nenese žádnou právní zodpovědnost za zveřejnění článků dodaných objednatelem. Tyto články objednatel od data předání poskytuje provozovateli na neomezenou dobu ke zveřejnění na jím provozovaných serverech. Případná porušení autorského práva v takovém článku je pak výhradně na objednateli, který článek dodal ke zveřejnění.

Objednatel odpovídá za obdržené kontaktní údaje třetích osob, které získal ze strany provozovatele serveru (např. formou poptávkového nebo kontaktního formuláře) a zavazuje se, že tyto kontakty nezneužije k odesílání jiných obchodních sdělení netýkajících se trhu nemovitostí v České republice. V tomto případně za vzniklé pochybení bude této realitní kanceláři zrušena registrace a znemožněna inzerce na internetové stránce Realitnitrh.cz. Zároveň se však může realitní kancelář dostat do rozporu se platnými předpisy České republiky nebo Evropské unie.

7. Reklamace

Reklamovat inzerci je možné výhradně písemně, a to emailem na adresu info@realitnitrh.cz. Jiné formy podání reklamace nejsou považovány za řádně uplatněné.

Lhůta pro uplatnění reklamace je 5 pracovních dnů ode dne, kdy zadavatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení, nejpozději však v poslední den dané kampaně. Lhůta pro rozhodnutí o reklamaci ze strany provozovatele je 30 kalendářních dnů.

Za pochybení na straně provozovatele je považována nefunkčnost jeho služeb, které se týkají potvrzené objednávky zadavatele, vyjma plánovaných či krátkodobých výpadků serveru.

Výhrady vůči vystaveným fakturám – daňovým dokladům je objednavatel povinen uplatnit nejpozději do 7 dnům po doručení faktury, a to emailem na adresu info@realitnitrh.cz.

8. Závěrečná ustanovení

Provozovatel si v případě hrubého nebo opakovaného porušování těchto Všeobecných podmínek vyhrazuje právo okamžitého ukončení služby bez finanční náhrady či kompenzace. Dojde-li porušením těchto všeobecných obchodních podmínek ze strany objednavatele ke vzniku škody provozovateli serveru, je objednavatel povinen tuto provozovateli nahradit.

Získáním přístupu ke službám internetové stránce Realitnitrh.cz nezískává objednatel nárok na žádná autorská práva, ochranné známky, ani jiná práva duševního vlastnictví provozovatele.

Platnost Všeobecných obchodních podmínek se vztahuje ke dni uzavření objednávky a platí pro konkrétního objednatele po celou dobu platnosti objednávky. Prodloužením objednávky či služby bere objednatel na vědomí aktuálně platné Všeobecné obchodní podmínky.

Veškeré vztahy těmito Všeobecnými obchodními podmínkami neupravené se řídí platnými zákony České republiky, zejména obchodním zákoníkem. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky i bez předchozího upozornění změnit.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.2.2022 a nahrazují předešlé obchodní podmínky provozovatele.

Dokumenty, které jsou nedílnou součástí těchto všeobecných podmínek:

Pravidla inzerce 

Zásady ochrany osobních údajů